تبلیغات
شهدادگشت

شهدادگشت
سفرنامه ، خاطرات 

باسمه تعالی

 

«قدرشناسی پیامبر (صلی ‌الله علیه و آله و سلم)»

تشکر و قدردانی از "نعمت گستر" و سپاس‌گزاری از "نیکوکار" آن قدر با فضیلت و محبوب است که قرآن مجید ضمن این که "شاکر" و "شکور" را از نام‌های خدا دانسته، فرموده است: "و سیجزی الله الشاکرین"(1)؛ خداوند پاداش سپاس‌گزاران را خواهد داد.

پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) خود عامل این آیه از قرآن کریم بودند و فرموده باشند:

لایَشكُرُ اللهَ مَن لَم یَشكُرِ النّاسَ.(2)

كسی كه از مردم (در برابر محبت‌های آنها) سپاس‌گزاری نكند خدا را سپاس‌گزاری نكرده است.

ﻣﻮﺭﺧﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی‌الله علیه و آله و سلم) ﺗﺎ ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻲ ﺳﻌﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺣﻠﻴﻤﻪ، ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺁﻣﻨﻪ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭی ﺳﭙﺮﺩ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی ‌الله علیه و آله و سلم) ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﺮ گاهی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﺩ می‌ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﻗﺪﺭﺩﺍنی می‌ﻧﻤﻮﺩ.(3) ﻧﻘﻞ شده‌است ﻛﻪ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی ‌الله علیه و آله و سلم) ﺑﺎ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺸﻜﺴﺎلی ﻭ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ چارپایان ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺮﺩ. ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی‌الله علیه و آله و سلم) ﺑﺎ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﭼﻬﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﺑﺎ مالی ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﻭ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ شدند. ﻧﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻠﻴﻤﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺣﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺟِﻌﺮﺍﻧﺔ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی‌الله علیه و آله و سلم) ﺁﻣﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭی ﺍﺯ ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﺭﺩﺍی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﭘﻬﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺭﺩﺍی ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ.

ﺩﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻃﺎﺋﻒ، ﺷﻴﻤﺎﺀ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺭﺿﺎعی(4) ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳﻠﺎﻡ ﺍﺳﻴﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﻳﺪ، ﺑه آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ: "ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺭﺿﺎعی ﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ." ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی ‌الله علیه و آله و سلم) ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺨﻨﺶ ﺭﺍ به آﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ (صلی ‌الله علیه و آله و سلم) ﺍﺯ ﻭی ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﺍی ﺑﺮﺍی ﺻﺪﻕ ﮔﻔﺘﺎﺭﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍی ﺩﺍﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺭﺩﺍی ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﭘﻬﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺍﺷﻚ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻧﺶ ﮔﺮﺩﺵ ﻛﺮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: "ﺍﮔﺮ می‌خواهی، ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﺍﺕ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ هستی، ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻥ." ﺷﻴﻤﺎﺀ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻧﺰﺩ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ، ﺁﻥ‌ﮔﺎﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ (صلی الله علیه و اله و سلم) ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ شتر به او ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﻗﺒﻴﻠﻪ‌ﺍﺵ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ. این‌گونه پیامبر اسلام (صلی ‌الله علیه و آله و سلم) به واسطه تکریم شیماء مراتب شکرگزاری و قدرشناسی خود را نسبت به حلیمه اعلام می‌دارد.

(برگرفته از کتاب "زندگانی حضرت محمد (صلّی الله علیه و اله و سلم)"، تألیف: "سید هاشم رسولی محلاتی")

سایت رشد فرا رسیدن 17 ربیع الاول،

سالروز میلاد خجسته پیامبر رحمت و اخلاق و اسوه فضایل،

 خاتم الانبیا، حضرت محمد بن عبدالله (صلی‌الله علیه و آله و سلم)

را به تمامی مسلمانان جهان ،به خصوص شما دوست گرامی تبریک و تهنیت می‌گوید.

پایگاه اسلامی شیعی رشد

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ سفرنامه ی من است:
سفر به دل من...به گذشته ی من....به آینده ی من.....به دنیای خیال من و به زندگی روزمره ی من و خاطرات سفرهای کوتاه و بلندم به جاهای مختلف.
تمام عکس ها با برچسب شهدادگشت کار خودم و پسری و دختری است.و گاها همسری.
نوشته های قبلی منو می تونید در وب شهدادگشت "بلاگفا" بخونید...http://shahdadgasht.blogfa.com
یک سر بزنید ضرر نداره.
البته به مرور بعضی از نوشته هامو مثل سفرنامه ,روزنوشت های خونه باغ و دل نوشته هامو به اینجا منتقل می کنم.
نویسندگان
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Logo Code>

شهدادگشت

سوره قرآن

چشم به راه شماییم...

عصر ظهور

عصر ظهور

طرح بیعت منتظران با امام زمان (ع)

a href="http://reza-tavakolfard.blogfa.com/" target="_blank">به نام خدا ، به یاد خدا ، برای خدا کلیک کنید"> وصیت شهدا